CHĂM SÓC MÔI

CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S15 - HỒNG CAM

<p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>TH&Agrave;NH PHẦN</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Lip Sue&rsquo;N- d&ograve;ng một m&agrave;u c&oacute; th&agrave;nh phần cấu tạo từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Son được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n từ c&aacute;c loại dầu nền thực vật: dầu hạnh nh&acirc;n&nbsp;ng&acirc;m t&acirc;m sen, dầu c&aacute;m gạo, kết hợp với s&aacute;p ong, s&aacute;p c&acirc;y cenderlilar v&agrave; tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n. Chất tạo m&agrave;u cho son m&ocirc;i ch&iacute;nh h&atilde;ng được sử dụng l&agrave; m&agrave;u kho&aacute;ng, thực chất l&agrave; m&agrave;u đ&aacute; n&uacute;i lửa nghiền nhỏ.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>ĐẶC ĐIỂM</strong></span></span></span></p> <h1><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>Son m&ocirc;i trang điểm Sue&rsquo;N 15 Hồng cam</strong><br /> Son trang điểm Sue&#39;N S15 Hồng cam cực th&iacute;ch hợp với bạn g&aacute;i da trắng. Bạn thật may mắn khi sở hữu một l&agrave;n da đ&aacute;ng mơ ước, h&atilde;y l&agrave;m nổi bật đ&ocirc;i m&ocirc;i với&nbsp;<a href="https://suen.vn/sue-n-14-hong-sua"><strong>son m&ocirc;i ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></a>&nbsp;Sue&#39;N.<br /> L&agrave; vũ kh&iacute; tối thượng của c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i nh&agrave; Sue&#39;N. Son m&ocirc;i trang điểm S15 Hồng cam được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n: dầu hạnh nh&acirc;n, dầu c&aacute;m gạo, kết hợp với s&aacute;p ong, s&aacute;p c&acirc;y cenderlilar v&agrave; tinh dầu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.<br /> Chất tạo m&agrave;u cho son được sử dụng l&agrave; m&agrave;u kho&aacute;ng Mỹ, lựa chọn loại tốt nhất.&nbsp;</span></span></h1> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Chất bảo quản m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave;<strong>&nbsp;Bezyl Alcohol (and) Ethylhexyglycerin (and) Tocopherol - dịch nghĩa l&agrave; Chất bảo quản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n K900 chiết xuất từ rượu, grixelin thực vật v&agrave; Vitamin E.</strong><br /> <strong>Bạn c&oacute; thể tham khảo m&atilde; m&agrave;u kh&aacute;c:&nbsp;<a href="https://suen.vn/sue-n-13-hong-dao">TẠI Đ&Acirc;Y</a></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Son m&ocirc;i ch&iacute;nh h&atilde;ng c&oacute; t&iacute;nh dưỡng cao, được đổ theo c&ocirc;ng thức độc quyền của h&atilde;ng, do ch&iacute;nh Sue&rsquo;N viết c&ocirc;ng thức. Sue&rsquo;N theo đuổi d&ograve;ng son vừa l&igrave; vừa dưỡng để thỏi son trao cho bạn kh&ocirc;ng những l&agrave;m cho đ&ocirc;i m&ocirc;i bạn c&oacute; m&agrave;u đẹp m&agrave; c&ograve;n bảo vệ, nu&ocirc;i dưỡng đ&ocirc;i m&ocirc;i bạn.&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; Son m&ocirc;i trang điểm Sue&#39;N S15 Hồng cam kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc; điểm đ&ocirc;i m&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n dưỡng m&ocirc;i căng mọng. Từ khảo s&aacute;t người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, 100% hiệu quả đem lại từ sản phẩm l&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave;m th&acirc;m m&ocirc;i. Đối với những ai chỉ sử dụng son&nbsp; m&ocirc;i ch&iacute;nh h&atilde;ng Sue&#39;N v&agrave; li&ecirc;n tục 1 năm, sắc tố m&ocirc;i nếu từ th&acirc;m c&oacute; thể chuyển sang hồng h&agrave;o r&otilde; r&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/storage/photos/1/18664201_1476610905736925_7580968141712293761_n.jpg" style="height:299px; width:450px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><em>Bảng m&agrave;u son Sue&#39;N d&ograve;ng một m&agrave;u</em></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><em>Mỗi l&agrave;n da c&aacute;c bạn c&oacute; thể ph&ugrave; hợp với một hay nhiều m&agrave;u son tr&ecirc;n. H&atilde;y xem c&aacute;ch chọn m&agrave;u son ph&ugrave; hợp với h&igrave;nh ảnh đ&iacute;nh k&egrave;m b&ecirc;n dưới!</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><em><img alt="" src="/storage/photos/1/21.jpg" style="height:318px; width:450px" /></em></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><em>D&agrave;nh cho những chị em da trắng m&ocirc;i hồng th&iacute;ch m&agrave;u nhẹ nh&agrave;ng.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><em><img alt="" src="/storage/photos/1/22.jpg" style="height:318px; width:450px" /></em></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Bạn sẽ tự tin hơn trong nụ cười v&agrave; cả n&eacute;t đẹp thanh xu&acirc;n tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt m&igrave;nh nếu bạn chọn m&agrave;u son m&ocirc;i ch&iacute;nh h&atilde;ng ph&ugrave; hợp n&agrave;y nh&eacute;!<br /> <strong><em>Sản phẩm đ&atilde; được đăng k&iacute; kinh doanh, bảo hộ nh&atilde;n hiệu, bảo hộ m&atilde; vạch v&agrave; cấp ph&eacute;p lưu h&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh thổ Việt Nam.</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong><em>Gi&aacute; ni&ecirc;m yết: 290.000 đ (chưa gồm VAT)</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong><em>Trọng lượng 4gr</em></strong></span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>C&Aacute;CH SỬ DỤNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:</strong>Thoa son từ&nbsp;giữa m&ocirc;i rồi t&aacute;n&nbsp;đều ra kh&oacute;e m&ocirc;i hoặc d&ugrave;ng cọ t&aacute;n son l&ecirc;n to&agrave;n m&ocirc;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="color:#2ecc71"><strong>&nbsp;BẢO QUẢN:</strong></span>Nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t.&nbsp;</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S13 - HỒNG ĐÀO

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">&quot; Thỏi son khiến c&aacute;c n&agrave;ng chao đảo&quot; Nếu bạn y&ecirc;u th&iacute;ch gam m&agrave;u trung t&iacute;nh, kh&ocirc;ng qu&aacute; nổi bật nhưng cũng kh&ocirc;ng nhạt nh&ograve;a th&igrave; h&atilde;y bỏ t&uacute;i ngay thỏi Sue&#39;N Hồng đ&agrave;o. L&agrave; son m&ocirc;i Việt Nam</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S12 - CAM ĐẤT

<p>Gam m&agrave;u cực t&acirc;y th&ecirc;m ngay v&agrave;o bộ sưu tập.<br /> Son m&ocirc;i cam đất l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; từ năm 2015 v&agrave; chưa c&oacute; dấu hiệu hạ nhiệt. Gam m&agrave;u nh&igrave;n c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng mấy s&aacute;ng sủa n&agrave;y lại khiến c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i của ch&uacute;ng ta phải chao đảo. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những m&agrave;u son m&agrave; c&aacute;c t&iacute;n đồ y&ecirc;u son cần thử một lần trong đời.</p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S10 - HỒNG CÁNH SEN

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Đằm thắm cho bạn g&aacute;i th&ecirc;m dịu d&agrave;ng<br /> Kh&ocirc;ng thực sự sexy như đỏ lạnh hay c&aacute; t&iacute;nh như cam đất, hồng c&aacute;nh sen thu h&uacute;t những c&ocirc; n&agrave;ng b&aacute;nh b&egrave;o trong những ng&agrave;y muốn n&acirc;ng cấp bản th&acirc;n, d&ugrave; chỉ t&ocirc; một lớp nhạt hay đậm cũng đủ l&agrave;m n&agrave;ng rực rỡ .</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S09 - HỒNG SAN HÔ

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">M&agrave;u hồng san h&ocirc; đẹp cho mọi lứa tuổi, thật tuyệt vời nếu c&ocirc; n&agrave;ng c&ocirc;ng sở muốn tươi tắn mỗi ng&agrave;y. D&ograve;ng son Sue&#39;N 09 gi&uacute;p bạn nữ ăn gian tuổi ho&agrave;n hảo. M&agrave;u son n&agrave;y ph&ocirc; b&agrave;y vẻ quyến rũ nhưng vẫn mang đến phong c&aacute;ch năng động v&agrave; trẻ trung cho c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i nh&agrave; Sue&#39;N.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S07 - ĐỎ CAM

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Sự kết hợp tuyệt vời giữa sắc đỏ quyến rũ c&ugrave;ng t&ocirc;ng cam c&aacute; t&iacute;nh, đỏ cam ra đời mang đến một phong c&aacute;ch mới cho chị em phụ nữ. Thỏi son m&ocirc;i từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Sue&#39;N 07 đỏ cam với thiết kế vỏ ngo&agrave;i tinh tế, chất son mịn v&agrave; m&agrave;u cực đẹp đang được nhiều c&ocirc; g&aacute;i săn l&ugrave;ng. Chỉ cần apply một lớp mỏng son m&ocirc;i tự nhi&ecirc;n m&agrave;u đỏ cam bạn sẽ thực sự nổi bật giữa đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S06 - ĐỎ HỒNG

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S02 - ĐỎ CHERRY

Giá lẻ khuyến cáo

145,000E

Giá thành viên

290,000E

Điểm

0.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON TRANG ĐIỂM S01 - ĐỎ TƯƠI

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON GIẢM THÂM - PINKY LIPS

<p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">C&Ocirc;NG DỤNG&nbsp;<br /> - Dưỡng mềm m&ocirc;i, gi&uacute;p bạn c&oacute; đ&ocirc;i m&ocirc;i căng mọng.<br /> - Bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng son dưỡng m&ocirc;i trị th&acirc;m để trị hăm cho b&eacute; hay b&ocirc;i l&ecirc;n những v&ugrave;ng da th&ocirc; r&aacute;p, nứt nẻ.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

1E

Giá thành viên

6E

Điểm

2.50 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

SON DƯỠNG - LIP BALM

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:20px">C&Ocirc;NG DỤNG&nbsp;<br /> - Dưỡng mềm m&ocirc;i, gi&uacute;p bạn c&oacute; đ&ocirc;i m&ocirc;i căng mọng.<br /> - Bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng son dưỡng m&ocirc;i để trị hăm cho b&eacute; hay b&ocirc;i l&ecirc;n những v&ugrave;ng da th&ocirc; r&aacute;p, nứt nẻ.</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

1E

Giá thành viên

5E

Điểm

2.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

KEM RỬA MẶT DÀNH CHO DA DẦU & HỖN HỢP FACIAL CLEANSING CREAM USING FOR OILY SKIN & COMBINATION SKIN

<p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>TH&Agrave;NH PHẦN</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Dầu c&aacute;m gạo, Dầu hạnh nh&acirc;n ng&acirc;m t&acirc;m sen, Dầu hạt nho, Dung dịch nhũ h&oacute;a từ glycerine v&agrave; dầu dừa, Bơ hạt mỡ, Bơ Cacao, Dầu hạt hải ly, Chiết xuất flavonoid trong l&aacute; sen Yeilel Lotus, Hương hoa sen, Chất bảo quản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n chiết xuất từ rượu, glycerin v&agrave; vitamin E.<br /> <span style="color:#2ecc71"><strong>INGRIDIENTS</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">&nbsp;Oryza stiva (rice bran) oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet almond oild ) and Lotus Embryo, Grape seed oil, PEG 7 Glycerin cocoate, Butyrospermum Parkii (shea butter), Raw Cocoa Butter, Ricinus Commuis (castor oil), Yeilel Lotus, Lotus perfume, Benzyl Alcohol (and) Ethylhexylglycerin (and) Tocopherol.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>ĐẶC ĐIỂM</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Da nhờn v&agrave; hỗn hợp lu&ocirc;n l&agrave;m da bạn trong trạng th&aacute;i xỉn m&agrave;u. Da nhờn cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến lỗ ch&acirc;n l&ocirc;ng to, mụn xuất hiện. Để cải thiện t&igrave;nh trạng n&agrave;y bạn g&aacute;i n&ecirc;n chọn loại kem rửa mặt ph&ugrave; hợp. Kem rửa mặt d&agrave;nh cho da hỗn hợp gi&uacute;p kiềm dầu, c&acirc;n bằng v&agrave; bổ sung dưỡng chất cho da nhờ&nbsp; th&agrave;nh phần dầu nền thực vật. Trước khi dưỡng da hay sử dụng sản phẩm đặc trị kh&aacute;c, bước l&agrave;m sạch da phải đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.<br /> <span style="color:#2ecc71"><strong>C&Ocirc;NG DỤNG&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- D&ugrave;ng với chức năng rửa mặt để c&acirc;n bằng da.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- D&ugrave;ng để tẩy trang.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- D&ugrave;ng như một loại dầu dưỡng da từ thực vật để thay thế cho kem dưỡng th&ocirc;ng thường.<br /> <span style="color:#2ecc71"><strong>USES</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Use as facial wash to clean and balance the skin of the face.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Use to remove makeup.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">- Use as a natural oil to replace regular moisturizers.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>C&Aacute;CH SỬ DỤNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">B1: L&agrave;m ướt da mặt với nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">B2: Bắt buộc lắc kĩ trước khi d&ugrave;ng, lấy một lượng đủ vừa xoa đều l&ecirc;n mặt, matxa đều nhẹ, kỹ v&agrave; rửa lại với nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">B3: Nếu da mặt vẫn c&oacute; cảm gi&aacute;c b&aacute;m d&iacute;nh, thực hiện lại bước 1 v&agrave; bước 2 một lần nữa nếu muốn. Kem rửa mặt lu&ocirc;n lưu lại một lớp kem dưỡng da gi&uacute;p mềm mại<br /> <br /> CH&Uacute; &Yacute;: Trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng c&oacute; thể c&oacute; hiện tượng t&aacute;ch lớp giữa lớp dầu v&agrave; lớp dưỡng. Đ&acirc;y l&agrave; hiện tượng rất b&igrave;nh thường, v&igrave; d&ograve;ng kem rửa mặt Sue&#39;N kh&ocirc;ng sử dụng phụ gia kết nối. Bạn chỉ cần lắc đều khi sử dụng.<br /> <br /> <span style="color:#2ecc71"><strong>CHỈ TI&Ecirc;U K&Iacute;CH ỨNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">-&nbsp; Kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>LƯU &Yacute; KHI SỬ DỤNG</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">-&nbsp;Sản phẩm chỉ được d&ugrave;ng ngo&agrave;i da, tr&aacute;nh để tiếp x&uacute;c với mắt ( nếu d&iacute;nh rửa kỹ bằng nước sạch).Đậy k&iacute;n nắp sau khi sử dụng, tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tr&aacute;nh ẩm mốc.</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>HẠN D&Ugrave;NG SAU MỞ NẮP</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">-&nbsp; 10&nbsp;th&aacute;ng</span></span></p> <p><span style="color:#2ecc71"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><strong>Đ&Aacute;NH GI&Aacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG VỀ SẢN PHẨM</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">Một l&agrave;n da sạch v&agrave; kh&ocirc;ng bị kh&ocirc;, c&ugrave;ng xem những phản hồi t&iacute;ch cực của kh&aacute;ch h&agrave;ng về kem rửa mặt Sue&#39;N:</span></span></p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

10E

Điểm

4.50 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
CHĂM SÓC MÔI

Son S01 đỏ tươi

<p>son đỏ tươi</p>

Giá lẻ khuyến cáo

2E

Giá thành viên

16E

Điểm

7.00 SU

THÊM VÀO GIỎ HÀNG
Thông báo 1 giây trước
Bạn đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng